Algemene voorwaarden

Op al mijn aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden tref je hier aan: NLdigital Voorwaarden 2020.

Toepasselijkheid

Door het ondertekenen en terugsturen van een offerte van Manon Koops verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Manon Koops en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Geldigheid offerte

Alle offertes van Manon Koops zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgaven blijven 14 dagen geldig.

Opzegtermijn samenwerking

Voor alle samenwerkingen geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Uitvoering

Manon Koops zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Manon Koops het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoer van de opdracht, tijdelijk worden verstrekt.. Indien dit niet gebeurt, heeft Manon Koops het recht de uitvoering van de taken te uit te stellen.

Manon Koops is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Opdrachtgever vrijwaart Manon Koops voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Beëindiging

Manon Koops heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Manon Koops gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

Overmacht

Manon Koops aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Manon Koops alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Manon Koops geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Manon Koops tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Wijzigingen in de tarieven worden door Manon Koops minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever.

Betaling

De betalingstermijn van Manon Koops bedraagt 14 dagen. Wanneer deze termijn verstreken is, ontvangt de opdrachtgever een 1e herinnering na 7 dagen. Na 21 dagen ontvangt de opdrachtgever een 2e herinnering en na 35 dagen zal een incassobureau worden ingeschakeld.

Geldigheid

Voor strippenkaarten geldt een maximale geldigheid van 3 maanden. Na deze periode is de strippenkaart verlopen. 

Copyright

Het eigendom van door Manon Koops verstrekte ideeën, concepten, campagnes, advertenties of strategieën blijft volledig bij Manon Koops, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.  Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Manon Koops gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen en alles ongedaan te maken. 

Wanneer een samenwerking tot een einde komt, eindigen ook alle campagnes en advertenties. Deze mogen zonder overeenkomst niet meer gebruikt worden door de klant en worden daardoor verwijderd. 

Aansprakelijkheid

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Manon Koops slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Manon Koops voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Informatieverstrekking

Manon Koops zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Manon Koops.

Let's Work Together!

Ben je op zoek naar een online marketingspecialist met veel passie voor haar vak? Iemand die voor jou de online marketingstrategie uitwerkt en tevens van a tot z uitvoert? Dan kom ik dolgraag met je in contact. Ik kijk ernaar uit!