Algemene
Voorwaarden

Manon Koops B.V. is een Besloten Vennootschap, gevestigd in Balkbrug en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 809 325 68. Manon Koops B.V. werkt met algemene voorwaarden, lees het document goed door zodat je weet wat we van elkaar mogen verwachten.


Hieronder worden eerst wat begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen,zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je onder welke voorwaarden wij onze diensten en producten leveren.


Voor de leesbaarheid van dit document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven. Zijn de bepalingen op onderdelen onduidelijk, neem dan gewoon contact op via info@manonkoops.nl


Artikel 1. Definities
1. In deze voorwaarden komt een aantal begrippen voor die hieronder worden toegelicht:
a. ‘Aanbieding’: de rechtshandeling, oftewel het aanbod, (al dan niet mondeling), die na jouw aanvaarding tot
een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
b. ‘Annulering’: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
c. ‘Diensten’: alle aan jou geleverde online producten en diensten, google ads, social ads, social media, online
marketing strategie, e-mail marketing, en alle andere door onsten behoeve van onze werkzaamheden voor
jou van welke aard ook, verricht in het kader van de Overeenkomst.
d. ‘Jij’ die handelt als natuurlijk persoon of rechtspersoon of hetsamenwerkingsverband van natuurlijke en/of
rechtspersonen of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van onze Diensten.
e. ‘Overeenkomst’: de rechtsbetrekking tussen ons in de meest ruime zin van het woord.
f. ‘Website’: de website www.manonkoops.nl


Artikel 2. (Toepasselijkheid) algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden eventueel met een aanvullende overeenkomst, zijn van toepassing op iedere aanbieding,
offerte, overeenkomst en vervolgopdrachten, voor zover daar door ons niet schriftelijk van is afgeweken.
2. Jouw voorwaarden worden van de hand gewezen: zij zijn op voorhand niet van toepassing.
3. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan vindt
uitleg plaats (zoals dat heet) ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
4. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten
worden of vernietigd worden, dan blijven alle andere bepalingen volledig van toepassing. Wij gaan dan in overleg
om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen af te spreken. Het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt zoveel mogelijk gevolgd.
5. Wij mogen deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. Die wijzigingen maken wij voor inwerkingtreding bekend. Als je
binnen 5 dagen na de aangekondigde wijziging geen bezwaar maakt, dan stem je op die manier in met de
wijzigingen. Zijn de wijzigingen voor jou bezwaarlijk, geef je dit op tijd aan én leidt het tot ontbinding van onze
overeenkomst? Dan zijn wij nooit gehouden tot een vergoeding en/of restitutie van al door jou betaalde gelden.


Artikel 3. Offertes & aanbiedingen
1. Je krijgt van ons een vrijblijvende offerte. De offerte heeft een geldigheid van veertien dagen, waarna het aanbod
in de offerte automatisch vervalt.
2. In de offerte wordt het bedrag voor jouw opdracht vastgesteld. Ook nemen wij als dat van toepassing is op de
opdracht, een levertijd op in de offerte.
3. Een door ons aangegeven levertijd is altijd indicatief en geeft jou bij overschrijding geen recht op ontbinding of
schadevergoeding, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten, tenzij wij schriftelijk anders
overeenkomen.


Artikel 4. Onze overeenkomst
1. Onze overeenkomst komt tot stand als jij de offerte hebt geaccepteerd of door een gedraging van jou, waaruit
wij mochten afleiden dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
2. Mocht je bepaalde aantekeningen maken of reacties geven op de offerte, dan maken zij geen deel uit van
overeenkomst, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
3. Wij kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden als jij redelijkerwijs kan (althans had kunnen) begrijpen dat
het aanbod of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Onze overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt bij voltooiing, tenzij uit de aard van de
overeenkomst iets anders voortvloeit of als wij schriftelijk anders overeenkomen.
5. Als voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn is overeengekomen (of opgegeven), dan is dit voor ons
nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een fatale termijn stel je ons altijd schriftelijk in gebreke.
6. Wij dienen dan van jou een redelijke termijn te krijgen om alsnog uitvoering te geven aan overeenkomst. Het
geeft jou nooit recht de overeenkomst te annuleren, ontvangst van de diensten of betaling te weigeren.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
1. Wij spannen ons in om de diensten naar beste inzicht en vermogen zoveel mogelijk volgens de gemaakte
afspraken uit te voeren. Toch rust op ons slechts een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
2. Als een goede uitvoering van overeenkomst dit vereist, mogen wij werkzaamheden laten verrichten door (een)
derde(n). De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW sluiten wij uitdrukkelijk uit.
3. Jij zorgt dat de (i.e. KPI’s, inlog)gegevens en informatie, waarvan wij hebben aangegeven dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan je redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
Overeenkomst, op tijd en in de juist vorm aan ons worden verstrekt. Laat je dit na, dan hebben wij het recht de
uitvoering van overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens onze
gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4. Weiger jij op een bepaalde manier jouw medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst, dan ben je nog
steeds verplicht de afgesproken prijs aan ons te betalen. Ook als wij nog geen werkzaamheden konden uitvoeren
of de opdracht konden afronden.


Artikel 6. Regels advertentieverkoop
1. Bij de verkoop van advertenties bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van cookies. Als wij voor jou cookies
(laten) plaatsen, ben jij zelf volledig verantwoordelijk voor het voldoen aan alle toepasselijke wetgeving. Wij
worden door jou altijd gevrijwaard in geval van eventuele aansprakelijkheidstellingen of sancties.
2. Je verbindt je ertoe om je volledig te houden aan de toepasselijke wetgeving rond cookies en data-analyse, zoals
opgenomen in de Telecommunicatiewet, de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
3. Wij zijn niet verantwoordelijk ten aanzien van de inhoud van door jou bedachte advertenties of campagnes.


Artikel 7. Wijziging Overeenkomst & meerwerk
1. Als tijdens de uitvoering van overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan
te vullen, gaan wij op tijd en in onderling overleg tot aanpassing van Overeenkomst.
2. Wijzigingen in onze oorspronkelijke overeenkomst zijn pas geldig als die wijzigingen door middel van een
aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door ons allebei. Een wijziging gaat altijd schriftelijk. Het
maakt hierbij niet uit of wij al aan de opdracht zijn begonnen of nog niet.
3. Als wij op jouw verzoek of met jouw voorafgaande instemming, werkzaamheden of andere prestaties verrichten
of hebben verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, kwalificeren wij dit als
meerwerk. Meerwerk zal door jou worden vergoed volgens onze gebruikelijke tarieven. Van meerwerk is ook
sprake als de omvang van de overeenkomst wordt uitgebreid of gewijzigd.


Artikel 8. Kosten, honorering & betaling
1. Wij sluiten slechts overeenkomsten als vooraf een vast (uur)tarief is afgesproken, of sprake is van een vaste prijs.
De gemaakte afspraken gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten. Bij een vaste prijs wordt
in beginsel op de dag van de aanvang van de werkzaamheden een factuur verzonden.
2. Als wij voor de uitvoering van de opdracht bepaalde zaken en/of diensten bij derden betrekt zullen de volledige
daarbij gepaard gaande kosten vooraf voor 100% door jou betaald moeten worden.
3. De door ons gebruikte tarieven zijn altijd exclusief BTW.
4. De (uur)tarieven kunnen ieder jaar in januari opnieuw door ons worden vastgesteld. Dit kan alleen anders zijn
als dat schriftelijk is afgesproken.
5. Betaling dient volledig en uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum plaats te vinden. Het verrekenen van
door ons gefactureerde bedragen is niet toegestaan. Bij overschrijding van de termijn van veertien dagen ben je
automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim.
6. Vanaf dat moment zal wettelijke rente over het openstaande bedrag betaald moeten worden. Alle kosten die
het gevolg zijn van het te laat of niet verkrijgen van betaling door jou komen voor jouw eigen rekening. Dergelijke
incassokosten bedragen minimaal 10% van het totale factuurbedrag met een minimum van € 150,00 ex btw.
7. Wanneer in termijnen wordt betaald, hebben wij bij een te late betaling het recht de dienstverlening of het
leveren van producten (tijdelijk) op te schorten. In een dergelijk geval kunnen wij een ‘bevriezing’ toepassen,
waarmee de toegang tot of beschikking over bepaalde diensten en/of producten wordt ontzegd. De bevriezing
wordt pas opgeheven nadat wij afspraken hebben gemaakt over het vervolg.
8. Je doet afstand van het recht om een schuld aan ons te verrekenen met een vordering op ons.
9. Je doet afstand van het recht om nakoming van een verplichting op te schorten (uit te stellen).


Artikel 9. Strippenkaart
1. Het is mogelijk om voor onze diensten een strippenkaart aan te schaffen.
2. De prijs van de strippenkaart is in euro’s en exclusief BTW.
3. Op de website staat hoeveel één strip vertegenwoordigt.
4. De niet-gebruikte strippen zijn niet inwisselbaar voor geld.
5. De strippenkaart is geldig voor 3 (drie) maanden vanaf het moment van aankoop.

6. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd inzetten van strippen, wij kunnen niet verantwoordelijk worden
gehouden voor een afloop van de strippenkaart waarbij nog niet alle strippen zijn gebruikt.
7. Betaling voor de strippenkaart geschiedt voorafgaand aan het gebruik.


Artikel 10. Webshop & uitsluiting herroepingsrecht
1. Het is mogelijk om in de webshop digitale producten aan te schaffen.
2. De prijs is altijd in euro’s en exclusief BTW.
3. Betaling voor een product geschiedt voorafgaand aan de koop van het product.
4. Alle producten bevatten digitale inhoud en die inhoud is volledig en meteen beschikbaar na betaling. Dat
betekent dat er nooit recht op restitutie bestaat bij reeds betaalde gelden. Je kunt de bestelling na betaling, niet
ontbinden of annuleren. Je komt hiermee expliciet overeen, dat een eventueel herroepingsrecht vervalt.


Artikel 11. (Online) training
1. Het is mogelijk om een (online) training af te nemen.
2. Het hele bedrag dient voorafgaand aan de (online) training betaald te zijn via dewebshop of via de factuur, anders
kan deelname worden geweigerd.
3. Wij mogen bepaalde deelnemers altijd weigeren, om welke reden dan ook. De deelnemer ontvangt hiervan
bericht,zonder dat wij een reden bekend moeten maken. De betalingsverplichting vervalt en de voldane betaling
(naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) wordt terugbetaald.
4. Bij een online training ontvang je (tenzij sprake is van een storing) een bevestiging van de geplaatste bestelling.
Na het volledig en succesvol afronden van de online betaalprocedure krijg je direct toegang tot de online training
en beschik je over de bestelde producten via een eigen inlog. Op dat moment kun jij jouw bestelling niet meer
annuleren, er bestaat geen restitutie bij betaalde gelden. Het is niet mogelijk om te annuleren en je moet derhalve
het volledige bedrag betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat het herroepingsrecht niet van toepassing is
en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
5. Wij kunnen jou geen garantie geven dat de online training altijd en zonder onderbrekingen en/of storingen
toegankelijk is. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of schadeplichtig voor schade die voortvloeit uit of
het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de training. Jij bent zelf
verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten
(waaronder internetverbinding) die nodig is voor het gebruik.
6. Je houdt na betaling 6 maanden toegang tot de online training . Mocht je na 6 maanden nog toegang willen tot
de online training, dan is er de mogelijkheid om toegang te houden voor een nader af te spreken perioden, tegen
een gereduceerd tarief.
7. Door problemen of fouten in de software of de hosting van de website, heb je soms mogelijk tijdelijk geen
toegang. Dit probeer wij altijd zo snel mogelijk op te lossen.
8. Wij streven ernaar de materialen online voor de deelnemers toegankelijk te houden gedurende de looptijd van
het gekochte programma, maar kunnen dit niet garanderen. Als wij de materialen verwijderen, of verhuizen naar
een andere URL, laten wij je dit uiterlijk 2 maanden van tevoren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent
deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. Wij sturen dit bericht naar het laatste e-mailadres dat
je aan ons bekend hebt gemaakt. Het niet doorgeven van een juist mailadres is voor eigen risico.
9. Wij mogen de inhoud tussentijds wijzigen voor verbetering als ook de planning van onderdelen. Je ontvangt
hiervan bericht, zonder dat wij gehouden zijn aan opgave van reden.
10. Wees je er van bewust, dat op onze (online) training (bijvoorbeeld de informatie, content etc.) ook ons
intellectueel eigendom rust. De inhoud buiten huiselijk kring verspreiden zonder onze schriftelijke toestemming
is dus niet toegestaan.
11. Alsjij een online training (nietzijnde onze online academy) 48-24 uur voor de training intrekt, ben je verplicht het
verschuldigde bedrag en de door ons gemaakte onkosten te betalen. Als jij de afspraak 24 uur of korter voor de
training intrekt, zijn wij genoodzaakt de geboekte training in rekening te brengen. Wij kunnen onze tijd dan
namelijk niet op dezelfde manier besteden. Dit lid geldt niet voor deelname in de online academy.
12. Wij mogen (online)trainingen zonder opgaaf van reden annuleren, jij krijgt dan het reeds betaalde geld terug.


Artikel 12. Workshop
1. Het is mogelijk om deel te nemen aan een workshop.
2. Het hele bedrag dient voorafgaand aan de workshop betaald te zijn via de webshop of via de factuur, anders kan
deelname worden geweigerd.
3. Wij mogen bepaalde deelnemers altijd weigeren, om welke reden dan ook. De deelnemer ontvangt hiervan
bericht,zonder dat wij een reden bekend moeten maken. De betalingsverplichting vervalt en de voldane betaling
(naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) wordt terugbetaald.
4. Bij annulering vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden.


Artikel 13. Instagram Automation (abonnement)
1. Je kunt bij ons een maandelijks abonnement (Instagram automation) afnemen voor een vast tarief per maand.

2. Het abonnement wordt voorafgaand aan de eerste maand gefactureerd.
3. Het abonnement wordt voorts, maandelijks voorafgaand aan de nieuwe maand gefactureerd.
4. Het abonnement wordt iedere maand stilzwijgend verlengd.
5. Het abonnement kan tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
6. Bij tussentijdse beëindiging vindt geen restitutie van betaalde gelden plaats.
7. De eventuele risico’s verbonden aan het gebruik zijn bij jou bekend en staan beschreven in artikel 18.


Artikel 14. Social media marketing
1. Onder Social media Marketing verstaan wij het instellen, optimaliseren en onderhouden van advertenties op
social media kanalen die door ons namens jou worden uitgevoerd.
2. Je dient te beschikken over een eigen advertentieaccount op het betreffende social media platform en je geeft
onstoegang in de rol van ‘beheerder’ bij het advertentieaccount. Of, je stelt onsin de gelegenheid dit in te stellen.
Wij worden nooit de eigenaar of verantwoordelijke van dat advertentieaccount en jij blijft altijd zelf
verantwoordelijk, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
3. Je zult ons altijd voorzien van beeldmateriaal van voldoende kwaliteit, in het gewenste bestandsformaat, waar
wij over kunnen adviseren. Als de foto’s een lage kwaliteit en/of resolutie hebben en de advertentie als gevolg
wordt geweigerd of niet het beoogde resultaat leidt, komt dit voor jouw rekening en risico.
4. Voor het delen van beeldmateriaal kunnen wij staan op het gebruik van een gezamenlijke online drive,
bijvoorbeeld Microsoft Drive, Google Drive of kunnen wij ervoor kiezen bestanden te verzenden via WeTransfer.
5. Afhankelijk van het doel van de advertenties, zul jij zelf een goede “bedankpagina” en/of “landingspagina”
hebben, zodat wij de resultaten zo nauwkeurig mogelijk kunnen meten.
6. Social media marketing is onderworpen aan de (algemene) voorwaarden en beleidsregels van het betreffende
social media platform. De voorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de betreffende site van het platform.
Je zult je aan het gestelde in die voorwaarden en beleidsregels houden. Handel je hiermee in strijd, dan zijn wij
niet aansprakelijk voor jouw handelen of nalaten en de gevolgen daarvan.
7. De doorlooptijd bij het opzetten van campagnes is afhankelijk van meerdere factoren en omstandigheden,
waaronder maar niet uitsluitend de kwaliteit van de door jou verstrekte gegevens en informatie en je eigen
medewerking of die van relevante derden.
8. Wij werken volgens de richtlijnen van de aanbieders. Wij spannen ons naar beste inzicht en vermogen in voor het
bereiken van optimale resultaten met de advertenties, maar staan niet in voor het bereiken van het beoogde
resultaat. Al onze mededelingen over de mogelijke resultaten van onze werkzaamheden zijn daarom indicatief
van aard, zonder dat jij daaraan rechten kan ontlenen.
9. Onverminderd de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs door ons, ligt de bewijslast (dat de werkwijze niet
zou voldoen aan wat in redelijkheid mag worden verwacht, of schriftelijk is overeengekomen of aan wat van een
redelijk handelend en bekwaam soortgelijk bedrijf mag worden verwacht, bij jou.
10. Hetisjou niet toegestaan onzewerkwijze, methoden, technieken en/of de inhoud van de adviezen ofrapportages
op welke manier dan ook openbaar maken althans om (inzage) te verstrekken in, tenzij wij hier schriftelijk
toestemming voor hebben gegeven.
11. Jouw website dient altijd te beschikken over een geldig SSL certificaat. Dit kun je laten verzorgen door jouw
hostingprovider. Als wij een SSL certificaat moeten installeren, komen de kosten daarvan voor jouw rekening.
12. Wij proberen jou inzicht te geven in de behaalde resultaten met betrekking tot conversiepercentages en overige
statistieken. Vanwege eventuele technische beperkingen in de door jou gebruikte CMS of hosting systemen,
kunnen wij niet garanderen dat wij jou altijd conversiepercentages en overige statistieken kunnen verstrekken.
13. Als er voor het adverteren een klantenbestand wordt gebruikt, ben jij altijd verantwoordelijk voor het aanleveren
van mailadressen die gebruikt worden voor het uitvoeren van e-mailmarketingcampagnes. Je zult alleen
mailadressen gebruiken die in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving zijn verkregen. Je
garandeert in ieder geval dat de bedoelde mailadressen doormiddel van een dubbele opt-in verkregen zijn en dat
als een betrokkene op enig moment zijn toestemming intrekt, jij dit mailadres direct verwijdert uit de door ons
te gebruiken mailadressen voor het uitvoeren van e-mailmarketing.


Artikel 15. Annulering, ontbinding & tussentijdse opzegging door jou
1. Na ondertekening en retourzending van de offerte kun je de Overeenkomst niet meer kosteloos annuleren of
tussentijds opzeggen, tenzij anders overeengekomen.
2. Wil je annuleren of tussentijds opzeggen en hebben wij nog geen werkzaamheden uitgevoerd, dan mogen wij
altijd minimaal 50% van het betaalde en/of geoffreerde bedrag als annuleringsvergoeding in rekening brengen.
3. Wil je onze overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen of annuleren en hebbenwij alwerkzaamheden
uitgevoerd, dan heb je geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden en/of wij mogen het openstaande
bedrag factureren. Ook alsnog niet alle diensten zijn uitgevoerd.
4. De opzegtermijn voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd is één kalendermaand.
5. Ten aanzien van een online training geldt datzodra de (online) betaalprocedure succesvol en volledig is afgerond,
het voor jou niet meer mogelijk is de overeenkomst te annuleren, dit omdat de content al voor jou beschikbaar

is, ongeacht of je de inhoud gebruikt hebt of niet. Je komt expliciet overeen dat het herroepingsrecht niet van
toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.
6. Ten aanzien van het afnemen van een strippenkaart geldt dat na succesvol en volledig afronden van de (online)
betaalprocedure, het niet meer mogelijk is de dienst te annuleren en er bestaat geen recht op restitutie van reeds
betaalde gelden.
7. Voor andere diensten dan in dit artikel genoemd, geldt dat het jouw vrij staat om de opdracht aan ons op elk
gewenst moment te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Als je in dat geval de
opdracht intrekt, ben je bovendien verplicht het verschuldigde bedrag en de door ons gemaakte onkosten te
betalen.
8. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de (gewijzigde) overeenkomst levert aan onze kant geen wanprestatie
op. Het is voor jou dus geen grond om de overeenkomst te annuleren, op te zeggen of (tussentijds) te ontbinden.
Artikel 16. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging door Manon Koops B.V.
1. Wij mogen de nakoming van onze verplichtingen opschorten of de overeenkomst (eventueel per direct te)
ontbinden, alsjij verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet optijd nakomt of dat wij een goede
reden hebben om te vrezen dat jij in jouw verplichtingen zal tekortschieten. Dit zonder verplichting voor ons tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling of terugbetaling van het door jou betaalde bedrag.
2. Wij mogen de overeenkomst ontbinden als er zulke omstandigheden zijn, dat nakoming onmogelijk is of
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Dit is
(onder andere) het geval als jij niet (voldoende) meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst. Dit zonder
enige verplichting voor ons tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling of terugbetaling van
het al door jou betaalde bedrag. Dit is in ieder geval het geval als:
a.Als tijdens de uitvoering van de opdracht geen contact te krijgen is, hebben wij na drie (3) pogingen binnen
minimaal twee weken schriftelijk contact op te nemen het recht de overeenkomst op te zeggen. De tot dat
moment aan de betreffende opdracht besteedde uren zullen dan conform de gebruikelijke uurtarieven in rekening
worden gebracht. Opdrachtgever kan na opzegging geen rechten meer aan de overeenkomst met ons ontlenen.
b.Als je ons de noodzakelijke gegevens en informatie niet, te laat of niet volgens de afspraken aanlevert of als je
jezelf op een andere wijze niet aan de verplichting houdt, mogen wij nadat wij jou daar schriftelijk op hebben
gewezen met een hersteltermijn van veertien (14) dagen, het recht de (verdere) uitvoering van de opdracht op te
schorten. Als wij in verband hiermee kosten moet maken hebben wij het recht deze kosten tegen gebruikelijke
uurtarieven in rekening te brengen.
3. Bij liquidatie, insolventie of surseance van betaling van jou, zijn jouw verplichtingen direct opeisbaar. Dit zonder
enige verplichting voor ons tot een betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling of terugbetaling
van het door jou betaalde bedrag.
4. Bij tussentijdse opzegging, opschorting en ontbinding geldt dat alleen wij advertenties, templates en licenties
mogen verwijderen. Jij mag dit niet doen zonder schriftelijke toestemming van ons. Je verwijdert ons bovendien
pas als beheerder, nadat wij dit aangeven. Doe je dit eerder, dan ben je ons een nadere schadevergoeding
verschuldigd.
5. Bij tussentijdse opzegging, opschorting of ontbinding van de overeenkomst, kunnen de licenties voor advertenties
en copy worden overgenomen door een door ons nader te bepalen tarief.


Artikel 17. Klachtenregeling
1. Wij vinden een klacht heel vervelend! Maak een klacht uiterlijk 7 dagen na ontdekking van het feit waar de klacht
op ziet, schriftelijk bij ons bekend via info@manonkoops.nl
2. Zorg ervoor dat jouw klacht een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat wij in staat
zijn om adequaat te reageren. Dit doen wij uiterlijk binnen 21 werkdagen.
3. Een klacht kan er niet toe leiden dat wij andere werkzaamheden zullen verrichten dan overeengekomen.
Artikel 18. Aansprakelijkheid & vrijwaring
1. Wijzijn niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door onsingeschakelde derden. Door gebruik te maken
van onze diensten, verleen je ons de bevoegdheid om als een door ons ingeschakelde derde diens
aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking ook namens jou te aanvaarden.
2. Het komt voor dat wij bij het verlenen van diensten afhankelijk zijn van de diensten van derden, de
functionaliteiten van deze diensten en de mate waarin deze compatible zijn. Wij zullen er alles aan doen dit te
voorkomen maar geven hier geen garantie voor. Wij zijn hier in zoverre niet verantwoordelijk voor dat wij niet
gehouden zijn kosteloos een oplossing voor dit niet optimale functioneren te vinden. Wij bieden geen garanties.
3. Wij kunnen ook niet aansprakelijk worden gehouden voor zaken die buiten onze invloedssfeer liggen. Hieronder
vallen ook tegenvallende resultaten van advertentiecampagnes. Als wij in het kader daarvan prognoses hebben
gemaakt, zijn dat altijd vrijblijvende inschattingen geweest en zijn wij hier niet op aan te spreken.
4. Bij het gebruik van de Instagram automation zijn de risico’s voor jou. Er bestaat namelijk een risico dat middels
de Instagram automation, jouw Instagram accounts (tijdelijk) een block krijgen.

5. Verder kan het voorkomen dat jouw advertentieaccount blokkeert omdat er niet wordt voldaan aan de
richtlijnen van Google of Facebook. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, dit valt altijd onder
jouw eigen verantwoording.
6. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade zoals:
bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verminderde goodwill en gederfde winst.
7. Als wij al aansprakelijk worden gehouden, zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk
door jou is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen,
waarbij de schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg moet zijn van ons handelen.
8. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Als de verzekeraar
niet tot uitkering overgaat of als wij niet zijn verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door jou
laatst betaalde factuurbedrag met een maximum van € 1500,00.
9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet alssprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid aan onze zijde. Ook sluit dit artikel geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet
niet mag worden beperkt of uitgesloten.
10. Elk recht op vergoeding van schade door ons veroorzaakt, vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
11. Je garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van voorgenoemde
gegevens. Je vrijwaart ons tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen,
gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op rechten van derden.
12. Je vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ons geleverde diensten.


Artikel 19. Overmacht
1. Van overmacht aan onze zijde is sprake als wij worden verhinderd om onze verplichtingen uit de overeenkomst
of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend beperkt tot
internetstoring, virusinfecties of hack,stroomstoring, weersomstandigheid, oorlog, natuurramp, verkeersstoring,
epidemieën en pandemieën, stakingen, diefstal, brand, ziekte, overheidsmaatregelen en fouten in software of
(online) diensten van derden (zoals social media kanalen) óf als een bepaald kanaal “ineens” uit de lucht gaat.
2. Onder overmacht verstaan wij ook iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming zo
bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer van ons kan worden verlangd (die dag of op dat moment).
Maar ook een niet-toerekenbare tekortkoming van derden waarvan wij afhankelijk zijn.
3. Voor zolang de overmacht duurt, mogen wij onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als de
overmacht periode langer duurt dan 60 dagen, hebben wij allebei het recht om de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden. Wij zijn dan niet verplicht om eventuele schade als gevolg van overmacht aan elkaar te
vergoeden. Ook niet als wij door die overmacht een bepaald voordeel genieten.
4. Voor zover wij op het moment waarop de overmacht begon, al gedeeltelijk verplichtingen zijn nagekomen of die
nog kunnen nakomen, hebben wij het recht om eventueel dat gedeelte al te declareren. Jij bent dan gehouden
om die declaratie te voldoen alsof het een aparte overeenkomst zou zijn.


Artikel 20. Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Wij nemen de verplichting op ons tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van onze
overeenkomst zijn betrokken, van alle informatie die wij aan elkaar ter beschikking hebben gesteld en de door
verwerking daarvan verkregen resultaten. Wij zullen de aan elkaar verstrekte informatie vertrouwelijk
behandelen, waarvan het vertrouwelijke karakter mag worden verondersteld.
Artikel 21. Intellectuele eigendom
1. Wij behouden alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, merkenrecht, tekeningen- en
modellenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie,
offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, handleidingen etc.
2. De genoemde intellectuele eigendomsrechten mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden
gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of anders worden gebruikt dan afgesproken.
3. Alle geleverde of gepubliceerde materialen, advertenties en/of content die tot stand zijn gekomen onder de
overeenkomst, mogen na opzegging niet meer gebruikt worden. Mocht dit wel het geval zijn dan geldt
automatisch lid 5 (e.v.) van dit artikel.
4. Alle geleverde of gepubliceerde materialen, advertenties en/of content die tot stand zijn gekomen tijdens de
overeenkomst, mogen tijdens de overeenkomst alleen op het overeengekomen social media platform geplaatst
worden. Mocht je dit beding overtreden, dan geldt automatisch lid 5 (e.v.) van dit artikel.
5. Elk gebruik van een werk dat niet is afgesproken, beschouwen wij als een inbreuk.
6. Wij eisen voor de inbreuk een vergoeding ter hoogte van minimaal driemaal de door ons gehanteerde
licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.

7. Daarnaast verbeur je een bedrag ad 5% van de in lid 6 genoemde vergoeding voor elke dag dat de overtreding
duurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure
nodig. Ook hoeft geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
8. Het verbeuren van de in lid 6 van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan onze overige rechten,
waaronder het recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

9. Als op onze producten en rond onze diensten sprake is van aanduidingen die aangeven dat de betrokken IE-
rechten bij ons of door ons ingeschakelde derden liggen, dan is het niet toegestaan deze aanduidingen te

verwijderen en/of aan te tasten. Wij hebben het ruimst denkbare recht onze naam te (laten) vermelden of
verwijderen bij of rond publiciteit rond een opdracht en mag het resultaat daarvan op onze eigen website of via
andere kanalen vermelden.


Artikel 22. Persoonsgegevens
1. Als wij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis moeten nemen van persoonsgegevens, zul jij gegevens die
wij niet nodig hebben, zoveel mogelijk weglaten of onleesbaar maken en de vertrouwelijke gegevens op een
veilige manier overdragen. Dit geldt onverminderd onze verplichting om de aan ons verstrekte vertrouwelijke
gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.
2. Jij staat er voor in dat onze verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst niet
onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet door jou naleven van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wet- en regelgeving op het gebied van privacy.


Artikel 23. Toepasselijk recht & bevoegde rechter
1. Op onze rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen ons mochten ontstaan zullen onderling en in goed overleg worden opgelost.
3. Alle geschillen die niet in onderling en goed overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

Bij SEO is het niet zo dat je gevonden wordt als je veel keywords op je website hebt staan. Dat was vroeger wel zo. Als je daar 100 x ‘keyword’ had staan, dan stond je bovenaan in Google. Maar wanneer je dit nu doet, wordt je afgestraft, Google wil voornamelijk een goede beleving voor haar bezoeker. Kort samengevat is het voor het optimaliseren van de SEO van een website key om te kijken naar het technische aspect en het content aspect.

SEO - Hulp nodig met Seach Engine Optimization?

Ben jij aanwezig op de plek waar jouw doelgroep zich bevindt?

Neem contact op

Ben je klaar om te groeien?

Scroll naar boven